بعضیــآ בوستیشـوטּ مثــہ قـرص פֿـورבنــ میمونـه:

هـر هشـت ωــاعـت یــہ نفـر. . .

 

*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字 *゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字

 

گاهی وقتها چقدر ساده عروسک می شویم

نه لبخند می زنیم نه شکایت می کنیم فقط احمقانه سکوت می کنیم

 

*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字*゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字 *゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字